2017-12-05 - Marketing Presentation - Humane Society of NE Georgia

From Robert Anservitz